Sisäpiirihallinto

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa Yhtiön tehokas ja strategian mukainen liiketoiminta sekä samanaikaisesti luotettavat ja säännösten mukaiset talouden ja hallinnon tiedot.

Sisäiseen valvontaan kuuluvat kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka varmistavat liiketoiminnan olevan kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäinen valvonta varmistaa myös, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan Yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan Yhtiön ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa taloudellisia avainprosessejaan myynnissä, liikevaihdossa, kuluissa ja kannattavuudessa jatkuvasti. Myös yhtiön tulevia ja lähteviä maksuja seurataan. Mikäli epäjatkuvuuskohtia seurattavissa asioissa ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön taloustiimi vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Taloustiimi toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoiminta-alueiden kanssa. Näin varmistetaan olennaista ja merkityksellistä tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja ennusteiden pohjaksi. Taloustiimi arvioi jatkuvasti ennusteiden luotettavuutta ja myynnin tulokertymää.

Sisäinen tarkastus

Enersensen hallitus arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Toistaiseksi, ottaen huomioon Yhtiön koon, organisaatiorakenteen ja keskitetyn taloudellisen hallinnan, Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuessa hallitus kiinnittää huomiota kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien ohjeiden arviointiin koko organisaation laajuisesti. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan ajoittain. Ohjeistuksia koordinoi Yhtiön taloustiimi. Laki- ja hallintotiimi osallistuu myös tähän työhön.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa hallitus voi tilata sisäisen tarkastuksen palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Talousjohto tapaa tilintarkastajia useita kertoja vuodessa avoimen tiedonvaihdon varmistamiseksi. Myös hallitus voi tavata tilintarkastajia ja lakiasioista vastaavaa henkilöstöä ajoittain keskustellakseen heidän vastuualueisiinsa liittyvistä asioista.

Yhtiössä otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön kaksi suoraa ilmoituskanavaa, joiden kautta työntekijät voivat ilmoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käytöksestä.

Enersensen sisäpiiriasioista vastaa laki- ja hallintotiimi. Sisäpiiriasioissa Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisäännöksiin pohjautuvaa Yhtiön sisäpiiriohjetta ja toimii Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR”, EU No. 596/2014) mukaisesti. Enersensen johtoa ja henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti sisäpiiriasioihin liittyen.

Johdon liiketoimet

Enersensen johtoon luetaan kuuluviksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden lähipiireineen tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Sisäpiiriohjeen mukaisesti heidän tulee ilmoittaa käymästään kaupasta yhtiölle viimeistään kaupankäyntiä seuraavana päivänä. Yhtiö julkaisee tiedoksiannot kaupankäynneistä pörssitiedotteina MAR:n mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen tuloksen julkistamista. Tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.