Riskit ja riskienhallinta

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäiset ohjeet ja riskienhallinnan järjestelmät pääpiirteittäin.

Riskienhallinta

Enersensen riskienhallinta perustuu ISO 31000 -standardiin. Riskienhallinta on koko organisaation kattava jatkuva prosessi, jonka tehtävänä on tukea tavoitteiden saavuttamista.

Strategisiin riskeihin varautumisesta vastaavat Yhtiön hallitus ja johtoryhmä. Tavoitteena on käsitellä riskit strategiatyön osana varautuen strategisiin tavoitteisiin ja kilpailuasemaan liittyviin riskeihin.

Liiketoimintariskien osalta liiketoimintayksiköt tunnistavat riskit osana toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Merkittävimmät riskit

Riski on määritelmällisesti epävarmuus, joka voi vaikuttaa Yhtiön tavoitteisiin joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Riskejä arvioidaan niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen yhdistelmän muodostamalla riskimatriisilla.