Vastuullisuus

Enersense on muuttuvan liiketoiminnan ja työelämän asiantuntija. Tarjoamme tulevaisuuden liiketoimintamalleja ja työpaikkoja sekä Suomessa että kansainvälisesti ympäri maailmaa.

Enersense on vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani, työnantaja sekä yhteiskunnan jäsen. Noudatamme säädettyjä lakeja ja sääntöjä kaikessa toiminnassamme. Toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Haluamme jatkuvasti motivoida sekä kehittää henkilöstöämme, parantaa resurssitehokkutta ja minimoida toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset. Tavoitteena on kasvaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Taloudellinen vastuu

Enersense pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään.  Enersensen missiona on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Uudistamalla toimialan toimintatapoja sekä tuottamalla merkittävää taloudellista ja toiminnallista lisäarvoa asiakkailleen, Enersense varmistaa myös oman liiketoimintansa tulevaisuutta. Tuote- ja palvelukehitystä sekä toimitusketjun vastuullisuutta ja riskikartoitusta, myös alihankkijoiden osalta, tarkastellaan säännöllisesti.

Enersense pyrkii ennakoivasti tunnistamaan kaikki hankkeeseen, yritysostoon tai toiminnan koko elinkaareen liittyvät riskit ja välttää sekä lieventää näitä riskejä vastuullisen ja huolellisen toiminnan kautta. Enersensen organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit ja tapa johtaa sekä valvoa organisaatiota. Yhtiön hallintotapa käsittää suhteet omistajiin ja muihin sidosryhmiin.

Suomen Asiakastieto Oy on antanut Enersenselle Suomen Vahvimmat Platina -luokituksen vuosilta 2007–2017, mikä on tunnustus kannattavasta, pitkäjänteisestä ja vastuullisesta toiminnasta. Myös luottoluokitusyritys Dun&Bradstreet on luokitellut Enersensen useana vuonna peräkkäin matalimpaan luottoriskiluokkaan. Samoin useana vuonna peräkkäin Enersense on ollut Kauppalehden Menestyjät ja Kasvaja -sertifikaatien mukainen toimija.

Enersensen johtaminen, toiminta ja valvonta ovat laatusertifioitu ISO 9001 -standardin mukaiseksi.

Sosiaalinen vastuu

Asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat työelämää ja -yhteisöjä voimakkaasti. Työmarkkinaosapuolten yhteistyötä työelämän kehittämiseksi pidetään Enersensessä tärkeänä asiana. Enersensessä arvostetaan avointa ja rehellistä vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Enersensessä noudatetaan voimassaolevia työehtosopimuksia.

Enersense on toimintansa alusta alkaen edistänyt työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Yhtiössä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, kohdellaan samanarvoisina yksilöinä ja edistetään tasa-arvoa kaikessa yritystoiminnassa, kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kohtelussa. Lisäksi Enersensellä huolehditaan eri projektien turvallisista työoloista kaikilla organisaatiotasoilla.

Enersensellä ajatellaan, että monimuotoisuus on erilaisuutta. Työntekijöiden erilaisten taustojen, osaamisten ja ominaisuuksien hyödyntäminen tekevät Enersensestä entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön.

Enersensellä työhyvinvointi on työn turvallisuuden, mielekkyyden ja terveellisyyden muodostama kokonaisuus. Työhyvinvointiin vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työyhteisön ilmapiiri ja avoin vuorovaikutustapa, työkulttuuri, työmoraali, työn sisällön mielekkyys, ammatillisen kehityksen tukeminen ja työntekijän henkilökohtainen terveys. Työsopimuksen selkeys ja tieto luotettavasta palkanmaksajasta ovat osa Enersensen tarjoamaa työhyvinvointia.

Enersensellä hoidetaan työsuojeluun liittyvät asiat laadukkaasti, kuten sekä lakisääteistä että vapaaehtoista työn ja työolosuhteiden aiheuttamien vaara- ja haittatekijöiden ehkäisemistä, vähentämistä tai poistamista. Työturvallisuusjohtamisella toteutetaan esim. organisaation ympäristö-, tieto-, henkilö- ja toimitilaturvallisuutta. Työntekijöiden työsuojelukoulutukset ovat osa Enersensen liiketoimintaa.

Enersensellä kannustetaan työnteon ja vapaa-ajan mielekkääseen yhdistäminen niin, että työt tulevat tehtyä, mutta vapaa-aikaa jää tarpeeksi esim. perhe-elämään ja harrastuksiin tai muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Toisille se voi tarkoittaa työntekoa ajasta ja paikasta riippumatta ja toisille taas esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tarkkaa erottelua. Keskeistä työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhdistämiselle on työkulttuurin joustavuus.

Enersense on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyritys. Enersensellä kannustetaan myös asiakasyrityksiä noudattamaan tilaajavastuulakia, sekä yrityksen että työnantajan eduksi. Enersensellä on työntekijöiden terveyteen ja työolojen turvallisuuteen liittyvät toiminnot sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

Yhteiskuntavastuullisesti Enersense panostaa vuosittain käytettävissä olevien taloudellisten resurssiensa mukaan mm. urheilun ja kulttuurin tukemiseen.

Ympäristövastuu

Enersense noudattaa ympäristövaikutuksiin liittyviä lainsäädäntöjä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Ympäristövastuuta parannetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti läpi Enersensen prosessien.

Enersensen ympäristöjohtaminen, -toiminta ja -valvonta ovat sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.

Arvot

Enersensen luomat arvot tukevat yrityksen vastuullista toimintaa sekä ohjaavat koko organisaation ja henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Enersensen arvot rakentavat luottamusta sekä varmuutta niin henkilöstölle kuin myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Nämä arvot on avattu niin asiakkaan kuin työntekijän näkökulmasta

Läpinäkyvyys

Tavoitteenamme on kehittää teollisuuden suurhankkeiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja lisätä tiedonkulkua.

Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja tekemämme työsopimukset noudattavat työlainsäädäntöjä. Säilytämme palveluumme rekisteröityneiden hakijoiden henkilötietoja luottamuksella. Rekrytointiprosessimme ovat selkeitä ja kommunikaatio hakijoiden kanssa avointa.

Ammattitaito

Etsimme asiakastarpeen mukaan laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Toimintamallimme ja -tapamme ovat modernit sekä ammattiosaaminen liiketoiminta-aluiden kärkitasoa.

Tarjoamme hakijan ammattitaitoa vastaavia työmahdollisuuksia yksilöllisesti. Kannustamme työntekijöitä kehittämään itseään ja tarvittaessa tarjoamme heille työn vaatimia koulutuksia.

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä, laaja ja kaikkien yhteinen asia. Edistämme työturvallisuutta kaikilla projektiorganisaation tasoilla. Koulutuksen lisäämisellä sekä tehostamisella ja valvonnan automatisoinnilla, digiteknologiaa hyödyntäen, parannamme työmaiden turvallisuustasoa.

Työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta vastaa oma, yrityksemme sisäinen organisaatio, johon työntekijä voi tarvittaessa ottaa milloin tahansa yhteyttä. Tarjoamme Työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia.

Kestävyys

Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa aineellisissa tuotannoissa ja työsuhteiden kestossa pitkäkestoisiin ja laajeneviin ratkaisuihin. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen luo tasapainoa talouden, ihmisten ja ympäristön välille.

Viestintä

Enersensen ulkoinen ja sisäinen viestintä noudattavat pörssiyhtiön mukaisia velvoitteita sekä säännöksiä. Yhtiön viestintä, markkinointi- ja mainontatapa antavat totuudenmukaisen kuvan markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta ja on hyvän tavan mukainen, eli ei esimerkiksi sisällä syrjintää tai muita epäasiallisia markkinointikeinoja.

Enersense viestii aktiivisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti niin toimintansa positiivisista kuin negatiivisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen siten, että tieto on tasapuolisesti kaikkien saatavilla.